wina w rozwodzie #adwokat #radom

wina w rozwodzie #adwokat #radom

W art. 57 k.r.o. chodzi o winę w takim samym znaczeniu jak w Kodeksie cywilnym, a zatem obejmuje ona element obiektywny i subiektywny (zob. m.in. uzasadnienie wyroku SN z 5.12.1997 r., I CKN 597/97, LEX nr 32963). Ten pierwszy oznacza naruszenie przez małżonka...
alimenty w sprawie o rozwód #adwokat #Radom

alimenty w sprawie o rozwód #adwokat #Radom

W trakcie procesu rozwodowego duże znaczenie odgrywa zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych. Ustawa z 2.07.2004 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1804), która weszła w życie dnia 5.02.2005 r., uchyliła art....
umorzenie postępowania karnego #adwokat #Radom

umorzenie postępowania karnego #adwokat #Radom

Jak słusznie podkreśla się w orzecznictwie, sąd może umorzyć postępowanie na posiedzeniu w trybie art. 339 § 3 pkt 1 podczas wstępnej kontroli aktu oskarżenia, a więc uznać, że zaistniała sytuacja objęta normą art. 17 § 1 pkt 2, wówczas, gdy z samej treści...