brak odpowiedzi na reklamację #Radom #adwokat

brak odpowiedzi na reklamację #Radom #adwokat

Z treści przepisów art. 6 i 8 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 892), podnosząc, że pozwany zakład ubezpieczeń w ustawowym terminie nie odpowiedział na...
wysłuchanie małoletniego #Radom #adwokat

wysłuchanie małoletniego #Radom #adwokat

Zgodnie z art. 2161 § 1 k.p.c., w sprawach dotyczących osoby małoletniego, sąd, przed wydaniem wyroku, wysłucha dziecko, jeżeli jego rozwój umysłowy, stan zdrowia oraz stopień dojrzałości na to pozwoli. Wysłuchanie to powinno dotyczyć jedynie tych spraw, które dotyczą...