Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobowych i majątkowych możliwości zobowiązanego (art. 135 k.r.o.). Tym samym wnioski dowodowe strony pozwanej nie mają jakiegokolwiek znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy. Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie sygn. akt. III AUa 472/15 obowiązek alimentacyjny mieści się w katalogu obowiązków troszczenia się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka nałożonych na rodziców w art. 96 § 1 k.r.o. Trudna sytuacja materialna i życiowa rodziców nie zwalnia ich od obowiązku świadczenia na potrzeby dzieci. Rodzice obowiązani są dzielić się z dziećmi nawet bardzo szczupłymi dochodami. Co istotne, możliwości zarobkowe osoby zobowiązanej nie wynikają z faktyczne osiąganych zarobków i dochodów, ale stanowią środki pieniężne, które osoba zobowiązana może i powinna uzyskiwać przy dołożeniu należytej staranności, stosownie do swych sił umysłowych i fizycznych (wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie sygn. akt. I ACa 1827/16).