W tym zakresie powołać należy się na prezentowane w orzecznictwie stanowisko, zgodnie z którym błąd dotyczący treści oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku to m.in. błąd co do przedmiotu spadku, tj. sytuacja gdy brak wiedzy o rzeczywistym stanie majątku spadkowego nie jest wynikiem braku staranności po stronie spadkobiercy (tak m.in. postanowienie SN z dnia 30 czerwca 2005 r., IV CK 799/04, LEX nr 159101 czy postanowienie SN z dnia 1 grudnia 2011 r., I CSK 85/11, LEX nr 1147725). W niniejszej sprawie spadkobierca nie miał wiedzy, co wchodzi w skład spadku. Wnioskodawca nie jest prawnikiem, z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju nie mógł uzyskać informacji odnośnie możliwości odrzucenia spadku. Co więcej, nie został on powiadomiony przez Sąd w trybie art. 643 k.p.c.

Zgodnie z treścią art. 643 k.p.c. Sąd przesyła zawiadomienia do osób wskazanych w oświadczeniu oraz przedstawionych dokumentach (art. 641 § 2) i nie ma obowiązku przeprowadzania żadnych dodatkowych ustaleń w tym zakresie. Obowiązku przesyłania zawiadomień nie ma wówczas, gdy oświadczenie jest składane w toku postępowania o stwierdzenie nabycia spadku. Osoby, które miałyby być zawiadomione w trybie art. 643, należą do zainteresowanych w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku, a zatem powinny być jego uczestnikami. Jeżeli takie osoby zostaną ujawnione dopiero przy składaniu oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, to sąd stosownie do art. 510 § 2 wezwie je do udziału w sprawie. Tym samym Sąd winien przesłać do wnioskodawcy zawiadomienie, że jest osobą powołaną do dziedziczenia i wezwać do udziału w sprawie.

Organem właściwym do dokonania zawiadomień o przyjęciu lub odrzuceniu spadku przez spadkobiercę jest – mimo użytej w art. 643 bezosobowej formy „zawiadamia się” – sąd spadku, a nie notariusz lub sąd rejonowy, który przyjął oświadczenie na podstawie art. 640 § 1. Sąd spadku dokonuje zawiadomień bezpośrednio po przesłaniu mu oświadczeń wraz z załącznikami, chyba że akt zgonu domniemanego spadkodawcy nie został jeszcze złożony. W takiej sytuacji sąd spadku zakreśla spadkobiercy odpowiedni termin i wstrzymuje się z zawiadomieniem do czasu przedstawienia aktu zgonu lub prawomocnego postanowienia o uznaniu za zmarłego lub o stwierdzeniu zgonu (por. § 158 reg. sąd.; próbę podważenia konstytucyjności tego przepisu podjął A. Stempniak, Postępowanie w przedmiocie przyjęcia lub odrzucenia spadku, PPC 2011, nr 3, s. 82).

Zawiadomienie osób powołanych – według oświadczenia – do dziedziczenia nie wchodzi w grę wtedy, gdy oświadczenie złożono w toku postępowania o stwierdzenie nabycia spadku (art. 640 § 2). Jeśli osoby wymienione w oświadczeniu nie są uczestnikami postępowania, sąd wzywa je do udziału w sprawie (art. 510 § 2 w zw. z art. 670 § 1).