Pozostawienie władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom jest możliwe, jeżeli przedstawią oni porozumienie co do sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymania kontaktów oraz jeżeli istnieje pozytywna prognoza co do współdziałania w przyszłości w sprawach dziecka. Ustawodawca wprowadził do art. 107 § 2 k.r.o. instytucję porozumienia, które występuje również w sprawie rozwodowej (art. 58 k.r.o.).

Porozumienie, zarówno w pierwszym, jak i w drugim przypadku, podlega ocenie pod kątem zgodności z dobrem dziecka. Należy przyjąć, że stanowi ono specyficzną czynność prawa rodzinnego, która podlega kontroli sądu. Do oceny porozumienia należy stosować art. 58 k.c. Porozumienie jest nie tylko czynnością z zakresu prawa materialnego, ale także czynnością z zakresu postępowania cywilnego. A contrario, wobec braku porozumienia rodziców, co do sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej, konieczna w tymże zakresie jest reakcja Sądu Opiekuńczego.