Przestępstwo z art. 197 k.k. charakteryzuje się działaniem z użyciem m.in. przemocy. Przemocy, która na ogół ma na celu ograniczenie osobie pokrzywdzonej realizację wolnej woli „w zakresie poruszania się i (…) zmiany miejsca przebywania”. Trzeba zatem przyjąć, że pewien element bezprawnego pozbawienia wolności jest integralnie wpisany w znamiona realizujące przestępstwo z art. 197 k.k.

Stosując do takich sytuacji reguły wyłączania wielości ocen (zasadę pochłaniania – lex consumens derogat legi consumptae), na ogół przyjmuje się, że zbieg przepisów ma charakter pozorny (pomijalny), a nie kumulatywny. Stwierdzić więc należy, że nie każde, zwłaszcza krótkotrwałe pozbawienie wolności, w sytuacji, gdy jest środkiem do osiągnięcia innych przestępczych celów, będzie wyczerpywało znamiona przestępstwa z art. 189 § 1 k.k. Dla prawnej oceny zaistniałego zdarzenia istotna jest przede wszystkim analiza samodzielnych skutków wywołanych owym pozbawieniem wolności.