świadczenie pielęgnacyjne #Radom #adwokat

świadczenie pielęgnacyjne #Radom #adwokat

Podkreślenia wymaga, że zgodnie z treścią art. 17 ust. 1 u.ś.r. świadczenie pielęgnacyjne w związku z rezygnacją z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje, jeżeli osoba uprawniona rezygnuje lub nie podejmuje zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu...

czytaj dalej
przestępstwo włamania #Radom #adwokat

przestępstwo włamania #Radom #adwokat

Należy podkreślić, że w doktrynie od dawna ugruntowany jest pogląd i jednoznacznie przyjmuje się, że "włamanie" oznacza zachowanie polegające na usunięciu przeszkody, stanowiącej zabezpieczenie danego przedmiotu, przy czym wskazuje się, iż nie musi ono polegać na...

czytaj dalej
ograniczenie władzy rodzicielskiej #Radom #adwokat

ograniczenie władzy rodzicielskiej #Radom #adwokat

Pozostawienie władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom jest możliwe, jeżeli przedstawią oni porozumienie co do sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymania kontaktów oraz jeżeli istnieje pozytywna prognoza co do współdziałania w przyszłości w sprawach dziecka....

czytaj dalej
zachowek #Radom #adwokat

zachowek #Radom #adwokat

Instytucja zachowku służy do ochrony interesów osób najbliższych spadkodawcy przed skutkami dokonywanych przez niego rozporządzeń (zarówno w ramach swobody testowania, jak i wynikających z poczynionych za życia darowizn - por. np. M. Pazdan (w:) K. Pietrzykowski...

czytaj dalej