ochrona naruszonego posiadania #Radom #adwokat

ochrona naruszonego posiadania #Radom #adwokat

Zgodnie art. 344 § 1 k.c. przeciwko temu, kto samowolnie naruszył posiadanie, jak również przeciwko temu, na czyją korzyść naruszenie nastąpiło, przysługuje posiadaczowi roszczenie o przywrócenie stanu poprzedniego i o zaniechanie naruszeń. Roszczenie to nie jest...

czytaj dalej
prywatny akt oskarżenia #Radom #adwokat

prywatny akt oskarżenia #Radom #adwokat

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem SN domniemania przewidziane w art. 491 § 1 i 496 § 3 k.p.k. mają charakter niewzruszalny. Można tu bowiem jedynie podważać fakt nieusprawiedliwionego charakteru niestawiennictwa, co eliminuje podstawę domniemania, nie da się...

czytaj dalej
wypadek drogowy #Radom #adwokat

wypadek drogowy #Radom #adwokat

W przypadku przestępstw charakteryzujących się wystąpieniem określonego skutku, a takim jest przestępstwo z art. 177 § 2 k.k., istotne jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy ustalone zachowanie oskarżonego, naruszające wskazane wyżej zasady obowiązujące w ruchu...

czytaj dalej