przestępstwo włamania #Radom #adwokat

przestępstwo włamania #Radom #adwokat

Należy podkreślić, że w doktrynie od dawna ugruntowany jest pogląd i jednoznacznie przyjmuje się, że "włamanie" oznacza zachowanie polegające na usunięciu przeszkody, stanowiącej zabezpieczenie danego przedmiotu, przy czym wskazuje się, iż nie musi ono polegać na...

czytaj dalej
ograniczenie władzy rodzicielskiej #Radom #adwokat

ograniczenie władzy rodzicielskiej #Radom #adwokat

Pozostawienie władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom jest możliwe, jeżeli przedstawią oni porozumienie co do sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymania kontaktów oraz jeżeli istnieje pozytywna prognoza co do współdziałania w przyszłości w sprawach dziecka....

czytaj dalej
zachowek #Radom #adwokat

zachowek #Radom #adwokat

Instytucja zachowku służy do ochrony interesów osób najbliższych spadkodawcy przed skutkami dokonywanych przez niego rozporządzeń (zarówno w ramach swobody testowania, jak i wynikających z poczynionych za życia darowizn - por. np. M. Pazdan (w:) K. Pietrzykowski...

czytaj dalej
odrzucenie spadku po terminie #Radom #adwokat

odrzucenie spadku po terminie #Radom #adwokat

W tym zakresie powołać należy się na prezentowane w orzecznictwie stanowisko, zgodnie z którym błąd dotyczący treści oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku to m.in. błąd co do przedmiotu spadku, tj. sytuacja gdy brak wiedzy o rzeczywistym stanie majątku...

czytaj dalej
wysłuchanie dziecka przed Sądem #Radom #adwokat

wysłuchanie dziecka przed Sądem #Radom #adwokat

Zgodnie z treścią art. 576 § 2 k.p.c. sąd ma obowiązek wysłuchania dziecka, jeżeli jest to uzasadnione jego rozwojem umysłowym, stanem zdrowia oraz stopniem dojrzałości, w sprawach dotyczących zarówno majątku, jak i osoby. Należy jednak mieć na uwadze, że wykładnia...

czytaj dalej
przedawnienie roszczeń #Radom #adwokat

przedawnienie roszczeń #Radom #adwokat

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1104) wprowadziła do Kodeksu cywilnego nowy przepis art. 117 § 21 k.c., zgodnie z którym po upływie terminu przedawnienia nie można domagać się...

czytaj dalej