usiłowanie zabójstwa #Radom #adwokat

usiłowanie zabójstwa #Radom #adwokat

Jak słusznie wskazuje się w orzecznictwie, zamiar określony w art. 7 k.k. (obecnie art. 9 § 1 kodeksu karnego z 1997 r. ), jak wyraził to Sąd Najwyższy m.in. w wyroku z dnia 7 kwietnia 1977 r., sygn. akt III KR 68/77 (OSNPG 1977 z. 11, poz. 94), to proces zachodzący w...
alimenty na dorosłe dziecko #adwokat #Radom

alimenty na dorosłe dziecko #adwokat #Radom

Wskazać w tym miejscu należy, że zgodnie z przepisem art. 138 k.r.o. w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Zgodnie natomiast z 133 § 1 k.r.o. rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem...