przedmiot orzekania art. 321 k.p.c.

przedmiot orzekania art. 321 k.p.c.

Zgodnie z treścią art. 321 § 1 Sąd nie może wyrokować co do przedmiotu, który nie był objęty żądaniem, ani zasądzać ponad żądanie. Sąd Najwyższy wielokrotnie wskazał, że związanie sądu żądaniem pozwu, poza wyjątkami przewidzianymi w ustawie, ma charakter bezwzględny....
prawo zatrzymania w sprawie o wydanie/eksmisję

prawo zatrzymania w sprawie o wydanie/eksmisję

Zgodnie z treścią art. 461 k.c. zobowiązany do wydania cudzej rzeczy może ją zatrzymać aż do chwili zaspokojenia lub zabezpieczenia przysługujących mu roszczeń o zwrot nakładów na rzecz oraz roszczeń o naprawienie szkody przez rzecz wyrządzonej (prawo zatrzymania)...
obowiązek łożenia na rzecz rodziny #alimenty

obowiązek łożenia na rzecz rodziny #alimenty

Zgodnie z treścią art. 23  k.r.o. małżonkowie mają równe prawa i obowiązki w małżeństwie. Sąd obowiązani do m.in. wzajemnej pomocy. Natomiast zgodnie z art. 27 k.r.o. oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i...