list żelazny #adwokat #radom

list żelazny #adwokat #radom

Wskazać w tym miejscu należy, że zgodnie z treścią postanowienia SA w Katowicach z dnia 26 października 2016 r., sygn. akt. II AKz 566/16 wydanie ENA nie jest negatywną przesłanką ustawową wydania listu żelaznego samą w sobie, o ile nakaz ten nie jest już w trakcie...
zasiedzenie #adwokat #radom

zasiedzenie #adwokat #radom

Zgodnie z art. 172 k.c. posiadacz nieruchomości niebędący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu jako posiadacz samoistny, chyba że uzyskał posiadanie w złej wierze (§1). Po upływie lat trzydziestu posiadacz...
rażąca niewspółmierność kary #adwokat #radom

rażąca niewspółmierność kary #adwokat #radom

Rażąca niewspółmierność kary, o jakiej mowa w art. 438 pkt 4 k.p.k. , zachodzić może tylko wówczas, gdy na podstawie ujawnionych okoliczności, które powinny mieć zasadniczy wpływ na wymiar kary, można było przyjąć, że zachodziłaby wyraźna różnica pomiędzy karą...