rażąca niewspółmierność kary

rażąca niewspółmierność kary

Wśród okoliczności wpływających na wymiar kary ustawodawca wymienia w art. 53 § 2 i 3 k.k. motywację i sposób zachowania się sprawcy, popełnienie przestępstwa wspólnie z nieletnim, rodzaj i stopień naruszenia ciążących na sprawcy obowiązków, rodzaj i rozmiar ujemnych...